BROKER UBEZPIECZENIOWY

NIE JEST SPRZEDAWCĄ UBEZPIECZEŃ

Broker ubezpieczeniowy

jest niezależnym doradcą i pośrednikiem ubezpieczeniowym, niezwiązanym z żadnym towarzystwem ani zakładem ubezpieczeniowym. Wolność od zobowiązań pozwala brokerom pracować ściśle w interesie klienta poszukującego właściwej ochrony ubezpieczeniowej.

Wsparcie ekspertów

Zadaniem brokera jest analiza potrzeb Klienta, a następnie zebranie ofert najwłaściwszych zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i ceny.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia broker ma obowiązek udzielić porady na piśmie (tzw. rekomendacja brokerska) w oparciu o rzetelną analizę zebranych ofert oraz uzasadnić, również pisemnie, rekomendację danej oferty.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia broker pozostaje nadal opiekunem Klienta, służąc radą i fachowymi konsultacjami w zakresie: znaczenia klauzul ubezpieczeniowych, obowiązków spoczywających na ubezpieczonym lub ubezpieczającym, postępowania w razie wystąpienia szkody i itp.

Definicja prawna

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Zlecenie brokerskie

Formalna podstawa współpracy z Brokerem. W zależności od zakresu współpracy stosuje się pełnomocnictwo, umowę lub oba dokumenty łącznie. Pełnomocnictwo umożliwia brokerowi nawiązywanie kontaktów z ubezpieczycielami w sprawach dotyczących Klienta oraz nadzór nad procesami likwidacji szkód. Umowa może dowolnie regulować zakres współpracy.

W cenie ubezpieczenia

Konstrukcja polskiego rynku ubezpieczeń pozwala na korzystanie z usług brokerskich bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

RBK & PARTNERS

KIM JESTEŚMY

logo-RBK-black

Spółka pod marką RBK & Partners funkcjonuje na polskim rynku ubezpieczeń od 2006 roku. Jej historia jednak sięga dużo dalej, aż do lat 90’tych ubiegłego wieku, kiedy to jej założyciele rozpoczynali swoją działalność w tworzącej się dopiero branży brokerskiej.

Jesteśmy członkiem grupy

Alfa-Strategy__logo__CMYK-[Converted]

W naszej pracy od samego początku opieraliśmy się na partnerskich kontaktach zarówno z przedstawicielami branży ubezpieczeniowej jak i ekspertami z poszczególnych obszarów działania naszych Klientów. Dlatego też wieloletnia już działalność pozwoliła nam na zdobycie zarówno dużego doświadczenia własnego jak i nawiązanie wielu profesjonalnych relacji, które pozwalają nam na korzystanie ze specjalizacji, unikalnych kompetencji i wiedzy naszych partnerów.

Głęboko wierzymy, że skuteczna praca brokera wymaga nawiązywania rzeczywistych i długofalowych relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Dopiero wtedy można w sposób uczciwy, etyczny i skuteczny realizować powierzone nam zadania.

Jeśli oczekujecie Państwo rzeczywistego zaangażowania i długofalowego wsparcia to serdecznie zapraszamy do współpracy.

OBSZARY DZIAŁANIA

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

BUDOWNICTWO

Inwestycyjny proces budowlany jest rozłożonym w czasie działaniem angażującym wiele podmiotów o szerokiej i skomplikowanej odpowiedzialności zawodowej i cywilnej. Projektanci, generalni wykonawcy, inwestorzy powierniczy czy na końcu podwykonawcy występują w skomplikowanej sieci powiązań i odpowiedzialności zarówno wobec siebie jak i inwestora. Sama budowa angażuje ponadto dużą ilość sprzętu oraz generuje dodatkową odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Nasza wieloletnia działalność pozwoliła nam na zdobywanie doświadczeń na każdym etapie procesu. Każdy z występujących w nim podmiotów dla swojego bezpieczeństwa wymaga profesjonalnego wsparcia nie tylko w odniesieniu do samych ubezpieczeń, ale również w znacznie szerszym obszarze zarządzania ryzykiem, z czego chętnie korzystają nasi Klienci.

HOTELE, PENSJONATY I SPA

Nowoczesne obiekty turystyczne w czasach dynamicznej konkurencji zmuszone są do ponoszenia coraz większych nakładów i rozszerzania swojej oferty. Typowe dla wszystkich obiektów budowlanych ryzyka żywiołowe lub kradzieżowe są w dzisiejszych czasach jedynie drobną częścią rzeczywistych potrzeb ubezpieczeniowych branży. Ustawa o działalności turystycznej, Konwencja czy przepisy KC związane z szerokim spektrum działania muszą znaleźć odniesienie w polisach OC, podobnie jak każda dodatkowa działalność prowadzona, w celu urozmaicenia pobytu Klientów. Klientów, którzy coraz częściej wysuwają roszczenia i coraz chętniej korzystają z kancelarii dochodzących roszczeń.

KLUBY SPORTOWE

Coraz powszechniejsza staje się działalność klubów sportowych propagujących różnorakie, czasem dość egzotyczne dyscypliny. Większość z nich łączy ryzyko. Jest ono nierozerwalnie związane zarówno z amatorskim, jak i wyczynowym uprawianiem sportu. Dlatego też kluby oraz stowarzyszenia sportowe coraz powszechniej sięgają po nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe zapewniające swoim członkom pomoc i wsparcia w leczeniu kontuzji. Oczywiście istotne jest również odpowiednie ubezpieczanie dla instruktorów i samych organizacji.

Podzielamy pasję do uprawiania sportów. Również wysokiego ryzyka. Dlatego zaufało nam już wiele formalnie jak i nieformalnie zrzeszonych grup, dla których aranżujemy ubezpieczenia turystyczne, od następstw nieszczęśliwych wypadków i te pokrywające koszty leczenia i rehabilitacji. Wiemy, że służą one temu, byśmy w razie potrzeby mogli jak najszybciej wrócić do pełnej aktywności i dalszego cieszenia się naszymi pasjami.

PRODUKCJA I HANDEL

Maszyny i urządzenia, paliwa i oleje, IT. Wszystkie te produkty generują specyficzne ryzyko dla swoich producentów i dystrybutorów. Globalne rynki i coraz poważniejsza skala działalności polskich przedsiębiorców zwiększają również ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne błędy. Dlatego też oprócz zabezpieczenia zaplecza produkcyjnego, czy logistycznego coraz częściej warunkiem stabilnego rozwoju jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi ubezpieczeniowych. Przygotowanie firmy na niespodziewane zdarzenia, będące elementem zarządzania ryzykiem wymaga często spojrzenia z boku i wychwycenia czasem pozornie drobnych kwestii, które mogą w konsekwencji zaburzyć stabilny rozwój. Taka jest również nasza rola, aby spojrzeć z innej strony i zwrócić uwagę. Ostateczna decyzja pozostaje po stronie Klienta. Jednak powinien podejmować ją świadomie, w oparciu o wiedzę o ryzyku.

STACJE NARCIARSKIE

Kosztowna i skomplikowana infrastruktura kolei i wyciągów narciarskich, zaplecze sportowe, gastronomiczne i handlowe to tylko nieliczne z wielu obszarów wymagających zastosowania prawidłowych i często skomplikowanych programów ubezpieczeniowych. Ta specyficzna działalność związana z aktywnością masowego Klienta pociąga za sobą dodatkowo wyjątkowo duże ryzyko oparte na odpowiedzialności cywilnej. Skomplikowane i niejednolite orzecznictwo nie ułatwia działania, powodując, że podmioty z branży wymagają specyficznych rozwiązań i aktywnej współpracy z rynkiem ubezpieczeniowym.
Nasza firma od wielu już lat współpracuje zarówno z dużymi resortami narciarskimi, jak i małymi, przydomowymi wyciągami, zapewniając im pomoc i wsparcie zarówno na etapie budowania wieloletnich programów ubezpieczeń jak i obronie przed spływającymi roszczeniami.

TRANSPORT

Szeroko rozumiana branża transportowa powszechnie wykorzystuje produkty ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia CARGO, odpowiedzialność cywilna przewoźnika i spedytora to skomplikowane narzędzia wymagające eksperckiej wiedzy, dzięki której można minimalizować koszty niespodziewanych zdarzeń. Z kolei duża dynamika i konkurencja w segmencie ubezpieczeń flotowych wymaga ciągłego i aktywnego poszukiwania najkorzystniejszych ofert ubezpieczeniowych pozwalających obniżać koszty, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu obsługi.

Aby zoptymalizować wszystkie powyższe procesy nie wystarczy ogólna wiedza o ubezpieczeniach i poświęcanie temu zagadnieniu kilku dni w roku. Dlatego też nasi Klienci od wielu już lat powierzają nam przygotowanie i nadzór tymi obszarami swojej działalności, korzystając również z organizowanych przez naszą grupę szkoleń z zakresu ryzyka transportowego.

OFERTA

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

AUDYT UBEZPIECZENIOWY

Jest początkowym elementem współpracy. Pozwala na zebranie i uporządkowanie informacji o aktualnie posiadanych ubezpieczeniach. Na etapie audytu możemy wstępnie ocenić jakość i zasadność zawartych już polis ubezpieczeniowych.

ANALIZA POTRZEB

Najistotniejszym elementem współpracy jest precyzyjne określenie ponoszonego ryzyka i wskazanie możliwych do ubezpieczenia obszarów. Do prawidłowej realizacji powierzonych nam w tym zakresie zadań musimy mieć dostęp do szczegółowych informacji o działalności oraz strukturze wewnętrznej naszych Klientów. W zależności od skali i specyfiki konkretnej działalności analiza wymagać może krótkiej rozmowy lub też szerokiego zakresu działań wykonywanego przez wyspecjalizowanych w określonych obszarach brokerów.

SLIP BROKERSKI

Jest to dokument tworzony przez nas, w którym opisujemy specyfikę konkretnego Klienta, posiadane przez niego mienie oraz podejmowane przez Jego działalność ryzyka. Określa on również oczekiwany zakres ubezpieczeń oparty zarówno o zasady ogólne jak i specyficzne rozwiązania i klauzule stanowiące nasz know-how. Dokument ten stanowi podstawę naszych negocjacji z towarzystwami ubezpieczeń, które składają oferty w oparciu o złożone do nich zapytania ofertowe, właśnie w formie slipu brokerskiego.

RAPORT

Efektem negocjacji prowadzonych z ubezpieczycielami jest sporządzany przez nas Raport. Opisuje on uzyskane oferty oraz w sposób jednoznaczny wskazuje, którą rekomendujemy jako najkorzystniejszą. Rekomendacja opiera się zarówno na wysokości składki jak i na innych czynnikach, jak m.in. doświadczenie ubezpieczyciela w konkretnej branży, obowiązujące u niego procedury likwidacyjne. Raport stanowi dla Klienta podstawę do podjęcia decyzji o wyborze konkretnego ubezpieczenia, jednocześnie stanowiąc dla wyższej kadry zarządzającej dodatkowe gwarancję należytego wykonania obowiązków związanych z prawidłowym zabezpieczeniem powierzonej im działalności.

NADZÓR

Po uzyskaniu zlecenia na przyjęcie wybranej oferty nadzorujemy prawidłowe przygotowanie dokumentów. W trakcie trwania ochrony monitorujemy wszystkie procedury współpracy pomiędzy naszymi Klientami a ubezpieczycielami. Dotyczy to zarówno rutynowych działań związanych z wprowadzaniem niezbędnych zmian, jak i kontroli procedur związanych z likwidacją szkód ubezpieczeniowych.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZKÓD

W zależności od przyjętego modelu współpracy możliwe jest powierzanie nam pełnej obsługi szkód ubezpieczeniowych. Jest to korzystne rozwiązanie szczególnie, gdy obszar działalności Klienta związany jest z występowaniem szkód cyklicznych lub częstą obsługą wpływających roszczeń.

ABC UBEZPIECZEŃ

CZYM SĄ I CZEMU SŁUŻĄ UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia początek swój czerpią ze znanych już w starożytności form pomocy wzajemnej, organizowanych wśród członków zrzeszeń religijnych czy zawodowych. Idea ubezpieczeń wywodzi się z chęci ograniczenia lub nawet próby wyłączenia czynnika przypadkowości przez stworzenie odpowiedniego systemu ochrony opartego na współdziałaniu.

Aktualnie ubezpieczeniem nazywamy pisemna umowa pomiędzy Klientem a specjalistycznym podmiotem – Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Na mocy umowy Klient zobowiązuje się do opłacania składek, zaś TU obejmuje go ochroną w zakresie wyszczególnionym w polisie.

Ubezpieczenia to nie tylko narzędzia finansowe wykorzystywane przez poszczególne podmioty. W prawidłowo ukształtowanej gospodarce pełnią one ważne funkcje, oddziałujące na cały system, poprzez:

OCHRONĘ

Nadrzędna do pozostałych. Polega na utrzymaniu warunków i gotowości do wypłaty świadczenia na skutek określonego w umowie zdarzenia. Musi ona być spełniana zgodnie z zasadą realności – oznacza, że ubezpieczony ma pewność otrzymania odszkodowania oraz z zasadą pełności ochrony ubezpieczeniowej – oznacza prawne i ekonomiczne gwarancje wypłaty odszkodowania.

REDYSTRYBUCJĘ

Polega na gromadzeniu rezerw i funduszy. Związana jest ona z wpływem systemu ubezpieczeń na finanse państwa, obywateli, czyli również przedsiębiorców. Z jednej strony wiąże się to z uwolnieniem pewnych środków i wprowadzeniem ich do obrotu w formie inwestycji czy konsumpcji, bądź gromadzeniem w formie oszczędności; z drugiej strony na rynku pojawiają się zakłady ubezpieczeń, jako podmioty gospodarcze, które zatrudniają wiele osób, płacą podatki, inwestują wolne środki w różne aktywa.

PREWENCJĘ

Polega na zmniejszeniu prawdopodobieństwa realizacji ryzyka oraz jego ekonomicznych skutków poprzez prewencję techniczną (zalicza się do nich tworzenie technicznych zabezpieczeń przed wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego), ekonomiczną (zalicza się do nich rozwiązania skłaniające ubezpieczonych do przeciwdziałania we własnym zakresie występowaniu wypadków ubezpieczeniowych i powiększaniu negatywnych ich skutków) i prawne (zalicza się do nich wszelkie normy prawne, które nakładają obowiązek stosowania środków ochrony mienia i zdrowia oraz zdolności do pracy np. przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy).

KONTAKT

Z NAMI

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

RBK & PARTNERS sp. z o.o.

NIP: 113-263-01-87
Regon: 140614400
KRS: 0000262497

Nr zezwolenia na działalność brokerską: 1430/06

00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3a/106
e-mail: biuro@broker-rbk.pl